O nama

Udruženi oko misije afirmacije i promovisanja jednakih prava i mogućnosti za sve, okupili smo se radi ostvarivanja ciljeva pristupačnosti.

Podstaknuti ličnim primerom u porodicama članova, uočili smo probleme položaja i barijere kojima se susreću osobe sa invaliditetom, čvrsto verujući u pravo na dostojanstven život za sve, pozitivan pristup i solidarnosti među ljudima.

Pri radu nam je jako važno da se poštuje UN konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (ratifikovana 31.07.2009) kao i svetski i evropski standardi u koje spadaju ADA; AODA i Strategija o pravima osoba sa invaliditetom 2017-2023 usvojena od Saveta Evrope, te uvažavaju principi univerzalnog dizajna (Dizajn za sve / Design for All), što se može videti po taktiloj obradi pri izradi taktilnih tabli, planova i pločica, širini i postavljanju taktilnih polja i vodilja, ali i drugih naših projekata radi omogućavanja veće pristupačnosti.

Naši članovi se rado odazivaju kao učesnici projekata gde se promovišu ciljevi osoba sa invaliditetom, pri izradi zakona, pravilnika i standarda o pravima osoba sa invalidtetom, protiv diskriminacije ali i tehničke i arhitektonske pristupačnosti.

Udruženje građana „ALTHEA“ je nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija.

  Naša misija:
  • Zalaganje protiv svakog oblika diskriminacije i zaštita u ostvarivanje zakonskih prava
  • Uklanjanje barijera i omogućavanje nesmetanom pristupu javnim objektima u koje spadaju: Mesta okupljanja kao što zelene površine ( trg, skver, kultuni kompleks na otvorenom, park, izletište itd.), pijaca, objekti sa poslovnom namenom (prodavnica, poslovna zgrada) ali i pošta i banka.
  • Bolnički kompleksi, domovi zdravlja, dom za stare, rehabilicioni centri i ustanove zdravstvene zaštite
  • Obrazovne institucije, biblioteke
  • Kulturni objekti: muzej, pozorište, koncertne sale, galerije, bioskopske sale itd.
  • Mesta okupljanja kao što zelene površine ( trg, skver, kultuni kompleks na otvorenom, park, izletište itd.), pijaca, objekti sa poslovnom namenom (prodavnica, poslovna zgrada) ali i pošta i banka.
  • Državne institrucije nalik opština, gradskih uprava, objekti za potrebe državnih organa, organa teritolijalne autonomije i lokalne samouprave
  • Turistički objekti: hoteli, hosteli ali i unutrašnjosti – apartmana, soba, te ugostiteljskih objekata: restorani, barovi, klubovi itd.
  • Sportsko – rekreativni objekti i drugi objekti namenjenim javnosti.
  • Zalaganje za unapređenje načina i uslova informisanja osoba sa invaliditetom u koje spada objavljivanje materijala na Brajevom pismu radi informisanja slepih i slabovidih osoba, postavka indukcionih petlji na šaltere ustanova javne namene (bolnica, škola, šalter opština itd.), korišćenje asistativne tehnologije.
  • Saradnja pri izradi standarda, pravilnika i zakona koji se tiču prava osoba sa invaliditetom ali i tehničke i arhitektonske pristupačnosti. Tu spadaju izrada znakova i oznaka koje sadrže Brajevo pismo / azbuku, slikoviti i tekstualni opis, izrada i postavljanje rampi, vertikalnih i kosih pokretnih platformi, intervencija u unutrašnjosti i pristupačnost šalteru, radnom objektu, toaletu, vratima, prozoru, terasi, kao i na spoljašnjoj pristupačnosti: javni saobraćaj i prostori javne namene.
  • Saradnja sa nadležnim organima, edukativnim ustanovama, udruženjima, savezima, organizacijama u zemlji i inostranstvu koji se bave pitanjem zaštite i pravima osobama sa invaliditetom i promovišu ciljeve jednakosti i pristupačnosti
  • Učestvovanje ili organizacija skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika stručnog obrazovanja,
  • Prikupljanje stručne literature i stalna edukacija članova u oblasti zaštite prava OSI, pristupačnosti i borbe protiv diskriminacije.

  Translate »